O nama

Naša misija je da inspirišemo mlade ljude da budu lideri u nauci i tehnologiji. Na našem programu: srednjoškolci stiču naučne, inženjerske i tehnološke veštine; podstiče se inovacija; a neguju se i važne životne sposobnosti kao što su samopouzdanje, komunikacija i liderstvo.

Cilj seminara primenjene fizike i elektronike je omogućiti polaznicima da u toku godinu dana prođu kroz sve aspekte naučnog istraživanja. Kroz učestvovanje na zimskom, prolećnom, letnjem i jesenjem seminaru polaznici stiču potrebna znanja i veštine za izradu samostalnih naučnih projekata.

 Zimski seminar

Na zimskom seminaru domaći i strani stručnjaci i studenti tehničkih nauka drže predavanja kroz koja se učenici upoznaju sa elektronikom i oblastima koje ona obuhvata. Njihov osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja koja su u redovnoj školskoj nastavi nedostupna, a neophodna za razumevanje sadržaja narednih seminara. Pored toga, učenici se sreću sa različitim idejama i realizacijama koje imaju za cilj da ih zainteresuju i podstaknu na dalje razmišljanje i napredak.

 Prolećni seminar

Na prolećnom seminaru učesnici stiču praktična znanja kroz izradu laboratorijskih vežbi i mini projekata, kao i pisanje izveštaja. Na taj način oni se upoznaju sa aparaturom, programskim paketima i metodama rada. Važan aspekt prolećnog seminara je korišćenje mernih instrumenata i učenje kako obraditi i protumačiti dobijene rezultate. Između ostalog, polaznici prezentuju svoje ideje saradnicima i počinje aktivna diskusija kojom se učesnici usmeraviju ka najboljim mogućim realizacijama projekata.

 Letnji seminar

Upravo je realizacija samostalnih, naučnih projekata osnovni cilj letnjeg seminara. Srednjoškolcima se pruža prilika da se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti koja ih najviše interesuje uz stručnu pomoć saradnika i resursa Stanice. Polaznici se bave proučavanjem savremenih ideja iz oblasti primenjene fizike i elektronike koja su im zbog svoje kompleksnosti i obično zahtevne opreme potpuno nedostupna van stanice. Poslednji dan seminara, učesnici prezentuju svoja dostignuća, rezultate i zaključke, a nakon toga dobijaju sugestije, pohvale i kritike.

 Jesenji seminar

U okviru jesenjeg seminara, osnovni zadatak polaznika je da na osnovu beleški, koje dokumentuju svaki korak od ideje do realizacije projekta sa letnjeg seminara, pišu naučni rad. U toku seminara slušaju nekoliko interesantnih predavanja koja ih mogu navesti na ideje za narednu godinu, ili samostalni rad kod kuće.

Od 2009. godine je aktivan forum na kom polaznici mogu kontaktirati saradnike u periodu kada seminari nisu u toku. Ovo se pokazalo naročito korisno kao priprema za letnji seminar. Naime, na forumu se izlažu ideje za projekte o čijoj izvodljivosti i kompleksnosti polaznici i saradnici diskutuju.

Od 2013. godine je aktivna i Facebook strana seminara, na kojoj se objavljuju aktuelnosti vezane za program i razmenjuju zanimljivi linkovi iz oblasti kojima se bavimo.